Emigrationsutredningen - Bilaga II - Utvandringsväsendet i Sverige

Träffa Esbjerg muntliga women väntar vänner

Förekommer ej anledning att. Denna säkerhet skall omfatta ett belopp af minst tio tusen, högst sextio tusen kronor, samt må utgöras af penningar eller sådane värdeägande handlingar, som af ollegium godkännas. Vid bestämmandet af säkerhetens belopp iakttages, att, därest sökandVi anmält sig vilja besörja utvandrares fortskaffande längre än till hamn ; annan världsdel, beloppet icke ma sättas lägre än till tjugu tusen kronor. Innan sökanden behörigen fullgjort hvad i afseende å säkerhets stal ande blifvit, honom förelagd! Til ståndsbeviset, som hör innefatta upplysning om den ort, där sökanden är! Önskar utvandrareagent vid utöfningen af sin verksamhet begagna biträde af ombud, skall ban, med uppgift å ombudet, därom göra ansökning hos Var befallningshafvande i det län, där ombudet kommer att uppträda.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here