Förbjudna förbindelser

Stockholm äktenskap organ vi gigi

Jubileumsaktiviteter Förbjudna förbindelser Fram till var otrohet förbjuden i svensk lag. Under talet kunde straffet i värsta fall bli döden. Länge var det bara heterosexuellt sex inom äktenskapet som var tillåtet. Så kallat föräktenskapligt sex kunde också gå för sig. Detta betydde att man kunde acceptera att ett ogift par inledde ett sexuellt förhållande om de hade bestämt sig för att gifta sig med varandra.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Aktuell lydelse Föreslagen lydelse 13 5' Är ena maken sinnessjuk och har sjukdo- men under äktenskapet fortfarit tre år, äger andra maken rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen kan fordras att han fortsätter äktenskapet. Har sjukdomen varat kortare tid än som sägs i första stycket, må dömas mot äkten- skapsskillnad, om synnerliga skäl finnas. Bestämmelserna i 7— äger ej tillämp- ning, om till följd av äktenskapsförord eller boskillnad ingendera maken har giftorätts- gods. Bidraget kan, om den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållan- den och omständigheterna i annat föranleder det, bestämmas till visst summa, som den underhållsskyldige skall en passage för alla utge till den underhållsberättigade. Är bidraget bestämt att utgå gällande särskilda tider och ingår den berättigade nytt gifte, skall bidrag ej fortsättningsvis utgå. Utan hinder av vad såsom genom rättens beslut eller genom förbindelse blivit bestämt om bidrag till makes underhåll äger rätten på endera makens yrkande förordna på annat sätt därom, när väsentligt ändrade förhållanden påkallar det. Endast om synnerliga skäl föreligger tillåts dock underhållsbidrag ut- dömas, om sådant bidrag icke tidigare skulle ha utgått, eller höjas utöver det högsta summa till vilket bidraget tidigare varit absolut.

Boka vigsel

Mobil: E-post: diamante14 hotmail. KUÄF arbetar med olika former för medverkan inom familjehelger och reträtter för par tillsammans eller utan barn, föredrag om äktenskapet och föräldraskapet och försök med handledning vid särskilda behov. KUÄF söker och samlar in goda erfarenheter och idéer förut att bidra till grupper och församlingar som vill satsa särskilt på samhörighet för yngre familjer. Vi bygger opp ett familje- och äktenskapsrelaterat referensbibliotek gällande vår hemsida för att stimulera mot reflektion och fördjupning. KUÄF ger i utskottets namn ut häften i en Skriftserie. Vi följer samhällsutvecklingen och försöker accelerera vår förståelse för nya sociala förutsättning för moderna familjer. KUÄF medverkar inom det nordiska samarbetet för pastoralt handledning och inspiration för gifta par.

Författningsförslag

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Försåvitt bloggen Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg samt stöd på SKR. Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat i socialtjänsten.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here